11/2006

BETACOM SA umowa Konsorcjum Immobilia Betacom z MEiN

3 marca 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż dnia 3 marca 2006 roku powziął informację o zawarciu, w dniu 17 lutego 2006 roku, kontraktu pomiędzy Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą Immobilia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Lider Konsorcjum) i Betacom S.A. a Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Przedmiotem kontraktu jest dostawa, instalacja i integracja pracowni internetowych w 975 szkołach w Polsce oraz przyłączenie ich do istniejącej sieci Internet. W ramach umowy Betacom S.A. będzie odpowiedzialne za świadczenie usług instalacji sieci i integracji pracowni, a także dostawę sprzętu informatycznego.

Wartość kontraktu wynosi 57.909.904,85 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy dziewięćset cztery 85/100 złotych), z czego przychody przypadające na Betacom S.A. wyniosą brutto 12.294.580,50 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt 50/100 złotych).
Termin zakończenia realizacji kontraktu Strony ustaliły na dwa miesiące od dnia podpisania umowy czyli do dnia 17 kwietnia 2006r.

W razie niedotrzymania terminu wykonania kontraktu Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości odsetek ustawowych od wartości nie wykonanej części kontraktu, za każdy dzień zwłoki. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodów leżących po stronie Wykonawcy wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości nie wykonanej części umowy. W przypadku opóźnień w realizacji czynności gwarancyjnych Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 5% naprawianej części przedmiotu kontraktu za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do naprawy i w wykonaniu naprawy w stosunku do postanowień kontraktu. W razie stwierdzenia niezgodności dostarczonego sprzętu i oprogramowania z treścią kontraktu, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 1% wartości dostawy lub instalacji sieci wykonanej niezgodnie z kontraktem do czasu wymiany sprzętu na właściwy lub wykonania właściwej instalacji sieciowej. W przypadku wyznaczenia przez Konsorcjum dodatkowego terminu realizacji danej części kontraktu spowodowanego nie przygotowaniem szkoły do odbioru pracowni, w razie niedotrzymania tego dodatkowego terminu, Zamawiający może naliczyć karę umowną do wartości 10% danej części kontraktu. Zastrzeżone w kontrakcie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Strony odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych.

Jako kryterium uznania umowy z znaczącą uznano wartość przekraczającą 10% kapitałów Spółki.

Podstawa prawna: Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – Informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów