22/2005

Betacom SA umowa o kredyt bankowy

23 sierpnia 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 22 sierpnia 2005 r. Spółka podpisała z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 20, umowę o kredyt nieodnawialny w wysokości PLN 10.000.000,- z przeznaczeniem na finansowanie zakupu sprzętu komputerowego od Hewlett Packard Polska Sp. z o.o. w związku z realizacją kontraktu, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 20/2005 z dnia 04.08.2005 r.
Kredyt jest udostępniony na okres od dnia 22 sierpnia 2005 r. do dnia 30 grudnia 2005 r. Zabezpieczeniem kredytu jest oświadczenie Betacom S.A. o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 ustawy Prawo bankowe (Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz. 665) do łącznej kwoty aktualnego zadłużenia wraz z odsetkami i innymi kosztami, jednakże do kwoty nie większej niż PLN 15.000.000,- w zakresie wszelkich należności wynikających z umowy kredytowej. Dodatkowo Betacom S.A. udzieliła Raiffeisen Bank Polska S.A. nieodwołalnego pełnomocnictwa do regulowania wszelkich należności Banku wynikających z umowy kredytowej w ciężar rachunku bieżącego Spółki prowadzonego przez Bank oraz Spółka dokonała cesji wierzytelności z finansowanego przez Bank kontraktu.
Pozostałe warunki umowy kredytowej nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach kredytowych. Kryterium uznania umowy kredytowej za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Betacom S.A.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt. 3 RO (Dz. U. 2005 r. Nr 49 poz. 463)

Kontakt dla inwestorów