10/2005

Betacom SA umowa o linię kredytowo-gwarancyjną

23 marca 2005
Betacom

W związku z dynamicznie zwiększającą się sprzedażą i koniecznością wystawiania gwarancji bankowych dla Klientów Betacom Zarząd BETACOM S.A. informuje, iż w dniu 23 marca 2005 r. Spółka podpisała z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie przy Al.Pokoju 1, umowę kredytu w formie wielocelowej wielowalutowej linii do równowartości kwoty 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.
W ramach kredytu Bank będzie udzielał gwarancji bankowych do łącznej kwoty 2.500.000,00 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) lub w kwocie 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) będzie mógł być udostępniany kredyt w rachunku bieżącym.

Kredyt zostanie udostępniony na okres do dnia 15 marca 2006 r., przy czym okres ważności wnioskowanych gwarancji nie może wykraczać poza 15 marca 2009r. Zabezpieczeniem kredytu jest weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym o łącznej wartości 4.000.000,00 PLN (słownie: cztery miliony złotych) oraz przelewy środków pieniężnych w wysokości 25% kwoty wystawionych gwarancji z okresem ważności powyżej 12 miesięcy.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach kredytowych.
Kryterium uznania umowy za znaczące jest wartość przekraczającą 10% wartości kapitałów Betacom S.A.

Podstawa prawna: art. 81 ust. 1 pkt. 1) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów