34/2006

Betacom SA umowa udzielenia gwarancji bankowej

5 września 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 5 września 2006 r. zawarł umowę z Bankiem BPH z siedzibą w Warszawie na udzielenie gwarancji bankowej na kwotę 4.260.000 PLN, (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych) z terminem ważności do 31 grudnia 2007 r.
Beneficjentem gwarancji jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości a gwarancja stanowi zabezpieczenia zwrotu pierwszej płatności z tytułu zapłaty 30% wartości umowy podpisanej w dniu 18 sierpnia 2006r. przez Konsorcjum Betacom S.A. (partner Konsorcjum) i Instytutu Edukacji Interaktywnej estakada.pl sp. z o.o. (lider Konsorcjum) z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie o której Betacom informował w raporcie bieżącym nr 30/2006.

Zabezpieczenie gwarancji stanowi przelew środków pieniężnych i założenie lokaty terminowej na rachunek i własność Banku w wysokości 2.982.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).
Zwolnienie zabezpieczeń nastąpi nie wcześniej niż po 15 dniach od terminu ważności gwarancji.

Kryterium uznania umowy o udzielenie gwarancji za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Betacom S.A.

Kontakt dla inwestorów