41/2005

BETACOM SA umowa z CDM PEKAO S.A.

18 listopada 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2005 roku zawarł z Centralnym Domem Maklerskim Pekao S.A. umowę na sprzedaż rozwiązania informatycznego wraz z usługami serwisowymi.
Wartość umowy brutto wynosi 46.059,88 EURO co stanowi równowartość 183.336,75 PLN. Termin realizacji dostawy sprzętu informatycznego określono na 7 dni.Łączna wysokość kar umownych, ewentualnych odszkodowań ograniczona jest proporcjonalnie do wysokości miesięcznej usługi serwisowej.

Umową o największej wartości z tym klientem jest umowa podpisana w dniu 3 października 2005r. na kwotę brutto 582.320.64 USD co stanowi równowartość 1.984.257,58 PLN.

Łączna wartość brutto umów podpisanych z klientem w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi brutto 2.167.594,33 PLN (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery zł trzydzieści trzy gr.).
Wartość otrzymanych zamówień w PLN została wyliczona wg średniego kursu NBP (tabela kursów nr 222/A/NBP/2005) z dnia 17.11.2005r.
Jako kryterium uznania umowy za znacząca uznano łączną wartość umów zawartych z tym klientem w okresie ostatnich 12 miesięcy przekraczającą 10% kapitałów Spółki.

Podstawa prawna:
§ 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów