26/2007

Betacom SA – wybór biegłego rewidenta

8 listopada 2007
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 07.11.2007 r. dokonała wyboru HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy placu Wiosny Ludów 2 jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa na dokonanie przeglądu półrocznego za okres od 01.04.2007r. do 30.09.2007r. i badania sprawozdania finansowego Betacom S.A. za okres 01.04.2007r. do 31.03.2008r.

HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 238.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą Betacom S.A. na podstawie § 19 pkt 7 Statutu Spółki.

HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. badała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2006r. do 31.03.2007r.

Podstawa prawna:

Art.56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Kontakt dla inwestorów