23/2014

Betacom SA – wybór biegłego rewidenta

1 października 2014
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 30 września 2014r. dokonała wyboru Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa na dokonanie przeglądu półrocznego za okres od 01.04.2014r. do 30.09.2014r. i badania sprawozdania finansowego Betacom S.A. za okres od 01.04.2014r. do 31.03.2015r.

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. s.k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3654.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą Betacom S.A. na podstawie § 19 pkt 7 Statutu Spółki.

Kontakt dla inwestorów