23/2009

Betacom SA – wybór biegłego rewidenta

4 listopada 2009
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 03 listopada 2009r. dokonała wyboru MDDP AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęca 4 jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa na dokonanie przeglądu półrocznego za okres od 01.04.2009r. do 30.09.2009r. i badania sprawozdania finansowego Betacom S.A. za okres 01.04.2009r. do 31.03.2010r.
MDDP AUDYT Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3386.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą Betacom S.A. na podstawie § 19 pkt 7 Statutu Spółki.

Kontakt dla inwestorów