21/2008

Betacom SA – wybór biegłego rewidenta

16 października 2008
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 16.10.2008 r. dokonała wyboru Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy placu Wiosny Ludów 2 jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa na dokonanie przeglądu półrocznego za okres od 01.04.2008r. do 30.09.2008r. i badania sprawozdania finansowego Betacom S.A. za okres 01.04.2008r. do 31.03.2009r.

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 238.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą Betacom S.A. na podstawie § 19 pkt 7 Statutu Spółki.

Spółka Betacom S.A. korzystała z usług poprzednika prawnego spółki „Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.” spółki „HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.” w badaniu sprawozdań finansowych za ostatnie dwa lata obrotowe trwające od 01.04.2006r. do 31.03.2007r. i od 01.04.2007r. do 31.03.2008r

Kontakt dla inwestorów