33/2017

Betacom SA – Wybór biegłego rewidenta na lata obrotowe 2017/2018 oraz 2018/2019

7 września 2017
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 5 września 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 2/2017 dokonała wyboru BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12 jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa na dokonanie przeglądu półrocznego za okres od 01.04.2017r. do 30.09.2017r. i badania sprawozdania finansowego Betacom S.A. za okres od 01.04.2017r. do 31.03.2018r. oraz na dokonanie przeglądu półrocznego za okres od 01.04.2018r. do 30.09.2018r. i badania sprawozdania finansowego Betacom S.A. za okres od 01.04.2018r. do 31.03.2019r. BDO Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3355. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą Betacom S.A. na podstawie § 19 pkt 7 Statutu Spółki.

Kontakt dla inwestorów