13/2016

Betacom SA – Wybór biegłego rewidenta

5 października 2016
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 5 października 2016r. Uchwałą nr 5/2016 z dnia 05.10.2016r. dokonała wyboru BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12 jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa na dokonanie przeglądu półrocznego za okres od 01.04.2016r. do 30.09.2016r. i badania sprawozdania finansowego Betacom S.A. za okres od 01.04.2016r. do 31.03.2017r.
BDO Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 3355.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych został dokonany przez Radę Nadzorczą Betacom S.A. na podstawie § 19 pkt 7 Statutu Spółki.

Kontakt dla inwestorów