13/2005

BETACOM SA wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

5 maja 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 4 maja 2005 roku Rada Nadzorcza uchwałą podjęła decyzję o wyborze, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Na podstawie powyższej uchwały Spółka podpisze umowę o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 marca 2005 roku. z BDO Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 12, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 523.

BDO Polska Sp. z o.o. dokonywała badania sprawozdań finansowych Spółki za lata 2001-2004,przeglądu półrocznego roku obrotowego Spółki kończącego się 31 marca 2005 oraz sporządzała części prospektu emisyjnego Spółki, dotyczące sprawozdań finansowych, zgodnie z umową z dnia 4 lipca 2003 roku.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów