1/2008

Betacom SA – Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 roku

10 stycznia 2008
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w 2007 roku opublikował następujące informacje na podstawie art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Wykaz raportów bieżących przekazanych w 2007roku:

1. Raport 1/2007 z dnia 17 stycznia 2007r. – Betacom S.A. Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2006r.
2. Raport 2/2007 z dnia 17 stycznia 2007r. – Betacom S.A. Terminy przekazywania raportów okresowych.
3. Raport 3/2007 z dnia 22 stycznia 2007r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę zarządzającą.
4. Raport 4/2007 z dnia 21 lutego 2007r. – Betacom S.A. Zmiana kryterium umów znaczących.
5. Raport 5/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. – Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy.
6. Raport 6/2007 z dnia 30 kwietnia 2007r. – Betacom S.A. Sprostowanie raportu bieżącego nr 5/2007.
7. Raport 7/2007 z dnia 2 lipca 2007r. – Betacom S.A. Oświadczenie dotyczące przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego w 2007r.
8. Raport 8/2007 z dnia 9 lipca 2007r. – Betacom S.A. Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą.
9. Raport 9/2007 z dnia 25 lipca 2007r. – Betacom S.A. Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znaczącego pakietu akcji.
10. Raport 10/2007 z dnia 13 sierpnia 2007r. – Betacom S.A. Zwołanie WZA.
11. Raport 10/2007/k z dnia 17 sierpnia 2007r. – Betacom S.A. Zwołanie ZWZ – korekta.
12. Raport 11/2007 z dnia 30 sierpnia 2007r. – Betacom S.A. Otrzymanie zawiadomienia o nabyciu znaczącego pakietu akcji.
13. Raport 12/2007 z dnia 14 września 2007r. – Betacom S.A. Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 września 2007r.
14. Raport 13/2007 z dnia 14 września 2007r. – Betacom S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2007r.
15. Raport 14/2007 z dnia 14 września 2007r. – Betacom S.A. Powołanie Członka Zarządu.
16. Raport 15/2007 z dnia 14 września 2007r. – Betacom S.A. Planowana wypłata dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 marca 2007r.
17. Raport 16/2007 z dnia 26 września 2007r. – Betacom S.A. Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 września 2007r.
18. Raport 17/2007 z dnia 26 września 2007r. – Betacom S.A. Odwołanie osoby nadzorującej.
19. Raport 18/2007 z dnia 26 września 2007r. – Betacom S.A. Powołanie osoby nadzorującej.
20. Raport 19/2007 z dnia 26 września 2007r. – Betacom S.A. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
21. Raport 20/2007 z dnia 26 września 2007r. – Betacom S.A. Decyzja o wypłacie dywidendy.
22. Raport 21/2007 z dnia 12 października 2007r. – Betacom S.A. Przydział akcji serii G.
23. Raport 22/2007 z dnia 12 października 2007r. – Betacom S.A. Nabycie przez Członka Zarządu akcji serii G.
24. Raport 23/2007 z dnia 12 października 2007r. – Betacom S.A. Nabycie przez Członka Zarządu akcji serii G.
25. Raport 24/2007 z dnia 30 października 2007r. – Betacom S.A. Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znaczącego pakietu akcji.
26. Raport 25/2007 z dnia 31 października 2007r. – Betacom S.A. Informacja o stanie umów partnerskich IBM i Betacom.
27. Raport 26/2007 z dnia 8 listopada 2007r. – Betacom S.A. Wybór biegłego rewidenta.
28. Raport 27/2007 z dnia 29 listopada 2007r. – Betacom S.A. Podpisanie znaczącej umowy.
29. Raport 28/2007 z dnia 7 grudnia 2007r. – Betacom S.A. Zawarcie znaczącej umowy.
30. Raport 29/2007 z dnia 14 grudnia 2007r. – Betacom S.A. Dopuszczenie do obrotu regulowanego akcji serii F i G.
31. Raport 30/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. – Betacom S.A. Asymilacja akcji serii F i G.

Wykaz raportów okresowych przekazanych w 2007 roku:

1. Raport roczny za rok obrotowy kończący się 31 marca 2007 roku w dniu 5 lipca 2007 roku.
2. Raport półroczny za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2008 roku w dniu 6 grudnia 2007 roku.
3. Raport za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2007 roku w dniu 5 lutego 2007 roku.
4. Raport za IV kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2007 roku w dniu 14 maja 2007 roku.
5. Raport za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2008 roku w dniu 24 lipca 2007 roku.
6. Raport za II kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2008 roku w dniu 30 października 2007 roku.

Zarząd Spółki informuje, że wszystkie raporty przekazane do publicznej wiadomości są dostępne na stronie internetowej Spółki www.Betacom.com.pl

Kontakt dla inwestorów