35/2006

Betacom SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy

14 września 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 14 września 2006 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. podpisany aneks nr 2 z dnia 14 września 2006 r. do Umowy ramowej z dnia 12 września 2005 r., o zawarciu której Zarząd informował w raporcie bieżącym 31/2005. Aneks zwiększa wartość Umowy ramowej brutto z 9 760 000,00 Euro do kwoty brutto 10 980 000,00 Euro. Pozostałe warunki Umowy ramowej nie zostały zmienione.
Wartość brutto zwiększonego wynagrodzenia, przewidzianego w aneksie nr 2 do Umowy ramowej, w PLN wynosi 43 519 230,00 i została wyliczona wg średniego kursu NBP (tabela kursów 179/A/NBP/2006) z dnia 14 września 2006 r.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Kontakt dla inwestorów