47/2006

Betacom SA zawarcie aneksu do znaczącej umowy

19 grudnia 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 18 grudnia 2006 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. podpisany aneks nr 3 z dnia 7 grudnia 2006 r. do Umowy ramowej z dnia 12 września 2005 r., o zawarciu której Zarząd informował w raporcie bieżącym 31/2005. Aneks zwiększa wartość Umowy ramowej brutto z 10 980 000,00 Euro do kwoty brutto 14 640 000,00 Euro. Pozostałe warunki Umowy ramowej nie zostały zmienione.
Wartość brutto zwiększonego wynagrodzenia, przewidzianego w aneksie nr 3 do Umowy ramowej, w PLN wynosi 55 670 064,00 i została wyliczona wg średniego kursu NBP (tabela kursów 246/A/NBP/2006) z dnia 19 grudnia 2006 r.
Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Kontakt dla inwestorów