15/2006

Betacom SA zawarcie znaczącej umowy

16 marca 2006
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w okresie od 02.01.2006 r. do 16.03.2006 r. otrzymał z Telekomunikacji Polskiej S.A. zamówienia na realizację dostaw produktów lub usług informatycznych na kwotę brutto 1 127 786,14 Euro (924 414,87 Euro netto). Wartość otrzymanych zamówień w PLN wyniosła brutto 4 373 554,66 i została wyliczona według średniego kursu NBP (tabela kursów nr 54/A/NBP/2006) z dnia 16.03. 2006 r.

W przypadku nie dotrzymania terminów realizacyjnych Betacom S.A., zobowiązała się do zapłaty kar umownych:
– 0,5% wartości zamówienia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostawie przedmiotu zamówienia,
– 0,021% wartości zamówienia za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w naprawie przedmiotu zamówienia w stosunku do zagwarantowanego czasu naprawy,
– za opóźnienie w dostawie przedmiotu zamówienia powyżej 14 dni klient może żądać kary umownej w wysokości 30% wartości zamówienia.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia klienta do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

Pozostałe warunki zamówień nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą uznano łączną wartość zleceń w PLN , otrzymanych od 02.01.2006 r. do 16.03.2006 r., przekraczającą 10% kapitałów Spółki

Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów