28/2007

Betacom SA zawarcie znaczącej umowy

7 grudnia 2007
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że w dniu 07.12.2007 r. został podpisany z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 53/57, aneks do umowy kredytowej nr 24/2005 z dnia 23.03.2005 .
Bank Polska Kasa Opieki S.A. udzielił Betacom S.A. kredytu w formie wielocelowej wielowalutowej linii kredytowej do równowartości kwoty 12 000 000,00 pln, z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności. Kredyt został przyznany na okres do 30.11.2008 r.
W ramach kredytu Bank będzie udzielał gwarancji bankowych do łącznej kwoty 6 000 000,00 pln oraz będzie mógł być udostępniany kredyt w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 6 000 000,00 pln. Okres ważności wnioskowanych gwarancji do łącznej kwoty 6 000 000,00 pln może trwać maksymalnie do 30.11.2009r., do łącznej kwoty 2 000 000,00 pln może trwać maksymalnie do 30.11.2011r., do łącznej kwoty 5 000 000,00 pln może trwać maksymalnie do 30.11.2012r.

Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym Betacom S.A. o łącznej wartości 5 000 000,00 pln, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej majątku ruchomego przedsiębiorstwa, cesja wierzytelności z kontraktów o łącznej wartości min. 150% limitu kredytowego, weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz przelew środków pieniężnych w wysokości 100% kwoty wystawionej gwarancji w przypadku gwarancji z okresem ważności powyżej 36 miesięcy. Dodatkowym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest oświadczenie Betacom S.A. o poddaniu się egzekucji w trybie art. 97ust. 1 Prawa bankowego z 29 sierpnia 1997r.(Dz.U. nr 140 poz. 939 z późn.zm.) do łącznej kwoty ewentualnych roszczeń Banku BPH S.A. powstałych z tytułu umowy kredytowej, jednakże do kwoty nie większej niż 18 000 000,00 pln. Bank ma prawo wystąpić o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia 30.11.2014 r.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowych, ogólnie przyjętych przy tego typu umowach.
Kryterium uznania umowy kredytowej za znaczącą jest przekroczenie 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.

Kontakt dla inwestorów