8/2007

BETACOM SA zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą.

9 lipca 2007
Betacom

Betacom S.A. informuje, że w dniu 09 lipca 2007r. otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Artura Jurskiego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538).

W dniach od 06 do 09 lipca 2007r. Pan Artur Jurski dokonał transakcji nabycia 3 500 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w notowaniach giełdowych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie za akcję 21,71 PLN.

Obecnie Pan Artur Jurski posiada 35 000 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. co stanowi 1,73% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do 35 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 1,73% w ogólnej liczbie głosów.

Kontakt dla inwestorów