22/2008

Betacom SA Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę Zarządzającą

7 listopada 2008
Betacom

Betacom S.A. informuje, że w dniu 7 listopada 2008r. otrzymał od Członka Zarządu Betacom S.A. Pana Mirosława Załęskiego zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. nr 183 poz. 1538).

W dniu 4 listopada 2008r. Pan Mirosław Załęski dokonał transakcji nabycia 3.000 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. Transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym w notowaniach giełdowych sesyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie po średniej cenie za akcję 7,24 PLN.

Obecnie Pan Mirosław Załęski posiada 210.000 sztuk akcji zwykłych Betacom S.A. co stanowi 10,40% udziału w kapitale zakładowym oraz daje prawo do 210.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,40% w ogólnej liczbie głosów.

Ponadto na dzień sporządzenia niniejszego raportu Anna Załęska, żona Mirosława Załęskiego, posiada 20.900 akcji, dających udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 1,03%.

Kontakt dla inwestorów