5/2005

Betacom SA zbycie znacznego pakietu akcji

25 stycznia 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 25 stycznia 2005r. zawiadomienia od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zbyciu akcji, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Betacom S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego oraz ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus zawiadamia, że w wyniku zbycia w dniu 25 stycznia 2005 roku akcji Betacom S.A. przez ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji, ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zrównoważony oraz ING Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Wzrostu Emerytura Plus łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki posiadanych przez wszystkie fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Betacom S.A.

W dniu zejścia poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały łącznie 77.548 sztuk akcji Betacom S.A. co stanowi 3,84% kapitału zakładowego tej spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadają łącznie 77.548 sztuk akcji Betacom S.A., co stanowi 3,84% kapitału zakładowego tej spółki. Akcje będące w posiadaniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. dają łącznie 77.548 głosów na walnym zgromadzeniu Betacom S.A., co stanowi 3,84% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Podstawa prawna: art. 147 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 158a ust.3 pkt 2 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów