14/2011

Betacom SA – Złożenie rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Betacom SA

29 września 2011
Betacom

Zarząd Betacom SA, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 28 września 2011 roku, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Pan Marcin Gorazda złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Betacom S.A.

Kontakt dla inwestorów