29/2006

Betacom SA zwołanie WZA

11 sierpnia 2006
Betacom

Zarząd spółki pod firmą BETACOM S.A. (Betacom) z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 25 września 2006r. na godz. 10.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie spółki przy ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego, w tym bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2006r.
7. Rozpatrzenie wniosku o podział zysku netto za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2006r. i podjęcie uchwały o przeznaczenie zysku netto wypracowanego w roku obrotowym kończący się 31 marca 2006r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2006r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2006r.
10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2006r.
11. Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się dnia 31 marca 2006r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji zasad ładu korporacyjnego.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Betacom SA informuje jednocześnie, iż zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi(Dz.U. z 2002 Nr 49, poz.447 z późń.zm.) prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Świadectwo winno być złożone w siedzibie Spółki, co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do 18 września 2006r. do godz. 17.00, winno wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona będzie do wglądu na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A (I piętro). Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie i na zasadach przewidzianych Kodeksem spółek handlowych. Zgodnie z art. 412 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, opatrzone opłatą skarbową i zostaje dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają wymienionych wymogów). Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny okazać oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione.

Kontakt dla inwestorów