16/2019

Betacom – Zawarcie znaczącej umowy

29 października 2019
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Kredytobiorca”) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 października 2019r. został zawarty z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. aneks do umowy z dnia 23 marca 2005r. o kredyt w rachunku bieżącym i gwarancje z limitem 7 mln zł. Umowa określa, że w ramach limitu dostępne jest: 7 mln zł na gwarancje, 4 mln zł kredytu w rachunku bieżącym.
Umowa została zawarta na okres do 31 października 2020r.
Okres ważności wnioskowanych gwarancji:

  • do łącznej kwoty 7 000 tys. zł może trwać maksymalnie 12 miesięcy i nie może wykraczać poza 31 października 2021r.,
  • do łącznej kwoty 4 000 tys. zł może trwać maksymalnie 36 miesięcy i nie może wykraczać poza 31 października 2023r.,
  • do łącznej kwoty 3 000 tys. zł może trwać maksymalnie 48 miesięcy i nie może wykraczać poza 31 października 2024r.

Oprocentowanie kredytu wynosi WIBOR 1M + marża banku.

Emitent podaje niniejsze informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w ocenie Emitenta mają istotne znaczenie dla jego działalności.

Kontakt dla inwestorów