29/2004

Daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2005 roku

28 kwietnia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2005 roku.

Raporty kwartalne:
IV kwartał roku obrotowego zakończonego 31 marca 2004 roku: 14 maja 2004 roku
I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2005 roku: 4 sierpnia 2004 roku
II kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2005 roku: 4 listopada 2004 roku
III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2005 roku: 4 lutego 2005 roku

Raport półroczny:
I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2005 roku: 20 grudnia 2004 roku

Raport roczny:
Rok obrotowy zakończony 31 marca 2004 roku: 20 sierpnia 2004 roku

Podstawa prawna: § 69 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów