18/2008

Decyzja o wypłacie dywidendy

26 września 2008
Betacom

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 25 września 2008 roku uchwałę Nr 16/09/2008 w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.04.2007 do 31.03.2008.

Zgodnie z powyższą uchwałą na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 808.000,00 zł. (słownie: osiemset osiem tysięcy złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 0,40 zł. (słownie: czterdzieści groszy).

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 10 października 2008 roku (dzień dywidendy, prawo do dywidendy). Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 24 października 2008 roku.

Kontakt dla inwestorów