20/2007

Decyzja o wypłacie dywidendy

26 września 2007
Betacom

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 25 września 2007 roku uchwałę Nr 2/IX/2007 w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.04.2006 do 31.03.2007.

Zgodnie z powyższą uchwałą na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 1.111.000,00 zł. (słownie: jeden milion sto jedenaście tysięcy złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 0,55 zł. (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy).

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 11 października 2007 roku (dzień dywidendy, prawo do dywidendy). Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 26 października 2007 roku.

Kontakt dla inwestorów