20/2009

Decyzja o wypłacie dywidendy

28 września 2009
Betacom

Zgodnie z §39 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd BETACOM informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 25 września 2009 roku uchwałę Nr 24/09/2009 w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.04.2008 do 31.03.2009.

Zgodnie z powyższą uchwałą na dywidendę przeznaczona zostanie kwota 505.000,00 zł. (słownie: pięćset pięć tysięcy złotych), wobec czego na 1 akcję przypada kwota 0,25 zł. (słownie: dwadzieścia pięć groszy).

Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 12 października 2009 roku (dzień dywidendy, prawo do dywidendy). Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 26 października 2009 roku.

Kontakt dla inwestorów