34/2005

Decyzja WZA Betacom S.A. o wypłacie dywidendy

26 września 2005
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą wypłaty dywidendy za rok obrotowy trwający od 01.04.2004 do 31.03.2005 r., zgodnie z Uchwałą nr 2/IX/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Betacom S.A. z dnia 26.09.2005 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz oceną Rady Nadzorczej na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1. Zysk netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 marca 2005r. w kwocie 2 959 155,41 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy) dzieli się w sposób następujący:
1) na dywidendę – kwotę 1 010 000,00 zł. (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy złotych) wobec czego na jedna akcję przypada kwota złotych 0,50 (pięćdziesiąt groszy),
2) na kapitał zapasowy – kwotę 1 949 155,41 zł (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści jeden groszy).
§ 2. Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 14 października 2005 roku (dzień dywidendy).
§ 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 31 października 2005 roku.

Podstawa prawna:
§ 45 ust. 1 pkt 7 RO – wypłata dywidendy.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów