13/2004

Dopuszczenie akcji do obrotu na GPW

19 lutego 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Giełdy nr 1/1019/2004 z dnia 18 lutego 2004 roku do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuszczone zostały następujące papiery wartościowe Emitenta:

* 555.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
* 145.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
* 280.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
* 420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
* 450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda, oraz 450.000 praw do akcji serii E.

Podstawa prawna: § 43 pkt. 3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów