21/2011

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

11 października 2011
Betacom

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie] Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 11 października 2011 roku otrzymał od Pana Andrzeja Woźniakowskiego, Członka Rady Nadzorczej Betacom S.A. zawiadomienia o sprzedaży akcji Betacom S.A. przez spółkę TOTMES TMT S.A. w której Pan Andrzej Woźniakowski pełni funkcję Prezesa Zarządu, tj.:

a) sprzedaż w dniu 5 października 2011 roku 148.171 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. po średniej cenie 7,50 zł za jedną akcję,
b) sprzedaż w dniu 10 października 2011 roku 57.013 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. po średniej cenie 7,50 zł za jedną akcję,
Sprzedaż akcji przez TOTMES TMT S.A. nastąpiła w wyniku zawarcia umów cywilnoprawnych poza rynkiem regulowanym.

Kontakt dla inwestorów