4/2012

Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

20 stycznia 2012
Betacom

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie] Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 20 stycznia 2012 roku otrzymał od Pana Andrzeja Woźniakowskiego, Członka Rady Nadzorczej Betacom S.A. zawiadomienie o sprzedaży akcji Betacom S.A. przez spółkę TOTMES S.A. w której Pan Andrzej Woźniakowski pełni funkcję Prezesa Zarządu, tj.:
sprzedaż w dniu 17 stycznia 2012 roku 43.112 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. po średniej cenie 5,00 zł za jedną akcję.

Sprzedaż akcji przez TOTMES S.A. nastąpiła w wyniku zawarcia umów cywilnoprawnych poza rynkiem regulowanym.

Kontakt dla inwestorów