28/2004

Korekta prognozy wyników

2 kwietnia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. po dokonaniu bieżącej oceny stanu realizacji prognoz informuje, że w roku obrotowym od 1 kwietnia 2003 roku do 31 marca 2004 roku Spółka planuje osiągnięcie: przychodów ze sprzedaży na poziomie 61 mln zł, zysku operacyjnego na poziomie 3,6 mln zł oraz zysku netto 2,4 mln zł.

Korekta prognoz wyników, opublikowanych w prospekcie emisyjnym Spółki, została przygotowana po analizie bieżącego stanu realizacji kontraktów.

Powodem obniżenia prognozy jest przesunięcie terminów podpisania i realizacji kilku zaplanowanych, znaczących kontraktów.

Pomimo korekty prognozy Spółka zanotuje wzrost zysku operacyjnego w stosunku do ubiegłego roku o 50% i zysku netto o około 28%. W produktach wysokomarżowych (Elearning, Soft, Storage, WAN i Usługi) Spółka zrealizuje prognozę marży w 100%.

W rezultacie ww. przesunięcia, w I kwartale roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2004r. Zarząd przewiduje znaczący wzrost obrotów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego – co najmniej o 80%.

Prognoza wyników finansowych nie podlegała ocenie biegłego co do kompletności i rzetelności przyjętych przez Spółkę podstaw i istotnych założeń prognozy, ani badaniu, przez podmiot uprawniony do badania, w zakresie właściwego zestawienia prognoz na podstawie przedstawionych przez Spółkę podstaw i założeń oraz co do zgodności zastosowanych do sporządzenia prognozy wyników finansowych zasad (polityki) rachunkowości z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

Podstawa prawna: § 40 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów