1/2011 K

Korekta raportu bieżącego nr 1/2011 będącego korektą raportu 14/2010 dotyczącego rozwiązania umowy połączeniowej spółek EO NETWORKS S.A. oraz BETACOM S.A.

8 lutego 2011
Betacom

Zarząd BETACOM SA informuje, iż uzupełnia treść raportu bieżącego nr 1/2011 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 5 stycznia 2011 r.

Było:
Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 5 stycznia 2011 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy BETACOM S.A. a EO NETWORKS S.A., na mocy którego strony zgodnie postanawiają o rozwiązaniu umowy określającej warunki połączenia spółek EO NETWORKS S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BETACOM S.A. z siedzibą w Warszawie zawartej 15 lutego 2010r. wraz z aneksem nr 1 do umowy z dnia 24 sierpnia 2010r. ze skutkiem natychmiastowym.

Powinno być:
Zgodnie z § 5 ust 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Zarząd BETACOM S.A. informuje, że w dniu 5 stycznia 2011 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy BETACOM S.A. a EO NETWORKS S.A., na mocy którego strony zgodnie postanowiły rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę określającą warunki połączenia BETACOM S.A. i EO NETWORKS S.A. zawartą w dniu 15 lutego 2010 roku wraz z aneksem nr 1 do umowy z dnia 24 sierpnia 2010 roku.

Przyczyną rozwiązania umowy był m.in. wydłużający się proces połączenia obydwu spółek.
W ocenie Zarządu Emitenta proces połączenia powinien przebiegać sprawnie i bez zakłóceń, a przedłużanie go wpływało negatywnie na bieżącą działalność operacyjną Spółki w tym na organizację pracy jej pracowników oraz wizerunek Emitenta jako wiarygodnego partnera wśród kontrahentów. Ponadto w okresie tym zmieniły się warunki ekonomiczne, nastąpiła poprawa koniunktury na rynku IT, co zdaniem Zarządu Emitenta mogło wpłynąć na zmianę wyceny Spółki. Zarząd Emitenta chcąc uniknąć powyższych ryzyk biznesowych związanych z utratą renomy na rynku podjął decyzję o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej.

Kolejny powodem był fakt, iż w trakcie procesu połączenia Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) podniosło, że istnieją podstawy dla stwierdzenia, iż stosunek wymiany akcji w przypadku łączących się spółek Betacom S.A. oraz EO Networks S.A. nie został ustalony prawidłowo i rzetelnie. Opinia ta, a co za tym idzie „szum medialny”, miały negatywny wpływ na wizerunek Betacom jako spółki publicznej i tym samym transparentnej. Zarząd Emitenta w trosce o wszystkich akcjonariuszy Spółki, w tym także mniejszościowych, postanowił rozwiązać umowę inwestycyjną mimo uzyskania, pozytywnej opinii niezależnego biegłego rewidenta odnośnie planu połączenia, wycen spółek i przyjętego przez Zarząd parytetu wymiany akcji.

Zarząd Emitenta nie wyklucza w przyszłości, podejmowania rozmów na temat współpracy kapitałowej z innymi podmiotami w tym branżowymi negocjując w nowych warunkach rynkowych jak najkorzystniejszy dla akcjonariuszy parytet wymiany akcji na akcje lub udziały.

Na mocy porozumienia rozwiązującego umowę inwestycyjną Strony umowy uzgodniły że wygasają wszelkie wzajemne roszczenia wynikające z umowy.
Koszty poniesione przez Spółkę w związku z przygotowaniem do procesu połączenia wyniosły 59,6 tys. zł.

Kontakt dla inwestorów