6/2017

Korekta raportu bieżącego nr 4/2017 z dnia 21.03.2017 r. – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Betacom S.A. na dzień 20 kwietnia 2017 r.

22 marca 2017
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, iż w wyniku oczywistej omyłki redakcyjnej nadano błędny numer raportowi bieżącemu nr 4/2017 z dnia 21.03.2017 r. w sprawie Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Betacom S.A. na dzień 20 kwietnia 2017 r. Powyższy raport bieżący powinien zostać opublikowany pod numerem 5/2017. Ponadto, Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości informację o zmianie Uzasadnienia projektu zmian Statutu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą. W związku z powyższym, załącza się do niniejszego raportu nową treść Ogłoszenia o zwołaniu NWZ spółki Betacom S.A. na dzień 20.04.2017 r. oraz nową treść projektów uchwał NWZ Spółki, uwzględniające zmiany Uzasadnienia Rady Nadzorczej.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów