38/2004

Korekta raportu okresowego SA-Q 1/2004

5 sierpnia 2004
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację, że przyczyną korekty jest błąd techniczny polegający na ominięciu w komentarzu do sprawozdania finansowego Betacom S.A. za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2004 do 31 marca 2005 dwóch punktów wymienionych w § 61 ust.4 pkt.3 i 4 Rozp. RM z dnia 16 października 2001r.

1. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych .

Zarząd Spółki podtrzymuje swoje realizację prognozy zysku netto za cały rok w wysokości 3,4 mln zł.
Cechą charakterystyczną dla branży informatycznej jest duża sezonowość sprzedaży.
Tradycyjnie w ostatnim kwartale roku kalendarzowego ( III kwartał roku obrotowego Spółki ) sprzedaż jest wyższa o około 60 % w stosunku do pozostałych kwartałów.
Pierwszy kwartał jest okresem najniższej sprzedaży w ciągu roku. Dynamika sprzedaży Betacomu w lipcu 2004r. przekroczyła 100 % i sprzedaż miesięczna była większa niż sprzedaż w całym pierwszym kwartale ubiegłego roku obrotowego .
W ostatnim okresie Betacom poszerzył swoją ofertę o nowe, bardziej zaawansowane technologicznie produkty i związane z nimi usługi. Znalazły się wśród nich: produkt IRP przeznaczony dla dużych firm z rynku przemysłowego i produkty rodziny Content Managment dla firm z rynku finansowego. Firma poszerzyła również ofertę systemów wspierających zarządzanie infrastrukturą i procesami w IT dla dużych organizacji. Znacznemu wzmocnieniu uległ też dział sprzedaży.
Wprowadzenie do oferty nowych produktów wiązało się z koniecznością zwiększenia zatrudnienia. W ostatnim roku w Betacomie zatrudniono ponad 20 osób, co przyniosło podwyższenie kosztów osobowych. Mimo, że sprzedaż wzrosła bardziej niż koszty osobowe, wynik operacyjny uplasował się na niższym poziomie niż rok temu. Spowodowane jest to również spadkiem poziomu marż na rynku usług informatycznych w I kwartale w stosunku do ubiegłego roku. Zjawisko to dotyczy całej branży IT.

2. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu , na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe.

W dniu 30 czerwca 2004r. Spółka zawarła 2 umowy z firmą Hewlett Packard Polska Sp. z o. o. na łączną kwotę brutto 3 117 307 zł.
W dniu 29 lipca 2004r. Spółka zawarła umowę z firmą IBM Sp. z o.o. na łączną kwotę brutto 4 052 876 zł oraz w dniu 2 sierpnia Spółka otrzymała zamówienia z firmy PKP Informatyka na łączną kwotę brutto 1 853 000 zł.
Wymienione wyżej umowy wpłyną w istotny sposób na wynik finansowy kolejnego kwartału roku obrotowego 2004.

Podstawa prawna : Art.81 ust. 1

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów