4/2019

Korekta raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego Spółki

7 marca 2019
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 7 marca 2019 roku dokonał korekty raportu okresowego za III kwartał roku obrotowego, tj. za okres od 01.10.2018 do 31.12.2018. Przedmiotem wprowadzonej korekty jest poprawa omyłki pisarskiej w pkt 26 Informacji dodatkowej do sprawozdania za III kwartał roku obrotowego w tabeli prezentującej stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Szczegóły wprowadzonych zmian przedstawione są w załączniku do niniejszego raportu.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów