11/2008

Korekta raportu rocznego Betacom SA – sprostowanie opinii biegłego rewidenta

25 sierpnia 2008
Betacom

Zarząd Betacom S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 22 sierpnia 2008r. sprostowania opinii niezależnego biegłego rewidenta wydanej dnia 25 lipca 2008 roku, stanowiącej część raportu rocznego opublikowanego w dniu 25 lipca 2008 roku.
Sprostowanie dotyczy:

Omyłkowo podanej wysokości sumy bilansowej na str.1:

– było: ” bilans sporządzony na dzień 31 marca 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57 791 tysięcy złotych, (…)”

– winno być: ” bilans sporządzony na dzień 31 marca 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51 791 tysięcy złotych, (…)”

W załączeniu opinia niezależnego biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 marca 2008r. po sprostowaniu.

Kontakt dla inwestorów