2K/2009

Korekta terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 r.

19 października 2009
Betacom

Zgodnie z par. 101 ust. 2 Rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych – Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego
za drugi kwartał roku obrotowego, z wyjątkiem emitenta będącego funduszem oraz
zgodnie z par. 102 ust. 1 Rozporządzenia o raportach bieżących i okresowych – Emitent zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego, pod warunkiem że przekaże raport roczny i odpowiednio skonsolidowany raport roczny jednocześnie, w dniu przez siebie określonym w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103, nie później jednak niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. W związku z powyższym Zarząd BETACOM S.A. koryguje treść raportu bieżącego nr 2/2009 z dnia 15 stycznia 2009r. i podaje poniżej skorygowaną treść raportu.

Zarząd Betacom SA działając na podstawie § 100 ust. 1 oraz par. 101 ust. 2 i par. 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2009 r.

RAPORTY KWARTALNE:
– za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2009 r. – 3 lutego 2009 r.
– za IV kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2009 r. – 14 maja 2009 r.
– za I kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2010 r. – 30 lipca 2009 r.
– za III kwartał roku obrotowego kończącego się 31 marca 2010 r. – 3 lutego 2010 r.

RAPORT PÓŁROCZNY:
– za I półrocze roku obrotowego kończącego się 31 marca 2010 r. – 30 listopada 2009 r.

RAPORT ROCZNY
– za rok obrotowy kończący się 31 marca 2009 r. – 7 lipca 2009 r.

Kontakt dla inwestorów