18/2011

Nabycie akcji przez osobę zarządzającą oraz przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów

10 października 2011
Betacom

Na podstawie art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej [Ustawa o ofercie] oraz art. 160 ust. 4. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie], Zarząd Betacom S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 10 października 2011 roku zawiadomienia od Pana Mirosława Załęskiego o zmianie stanu posiadania akcji Betacom S.A.

Zgodnie z powyższym zawiadomieniem Pan Mirosław Załęski Członek Zarządu Spółki w dniu 5 października 2011 roku w wyniku zawarcia umowy cywilno-prawnej poza rynkiem regulowanym nabył 57.013 akcji Betacom S.A. za łączną kwotę 427.600,00 zł, stanowiących 2,82% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 57.013 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,82% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A., tym samym zwiększył powyżej 10% udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zmianą Pan Mirosław Załęski posiadał 197.000 akcji Betacom S.A., stanowiących 9,75% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 197.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 9,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A.

Po zmianie Pan Mirosław Załęski posiada 254.013 akcji Betacom S.A., stanowiących 12,57% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 254.013 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,57% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Betacom S.A.

Pan Mirosław Załęski w ciągu 12 miesięcy od złożenia niniejszego zawiadomienia nie wyklucza zwiększenia lub zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Pan Mirosław Załęski nie posiada akcji podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.

Kontakt dla inwestorów