15/2014

Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

4 lipca 2014
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 4 lipca 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, o nabyciu w dniu 4 lipca 2014 roku 2 056 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. po średniej cenie 14,86 zł za akcję.

Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kontakt dla inwestorów