3/2014

Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

22 stycznia 2014
Betacom

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 22 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, o nabyciu w dniach od 8 stycznia 2014 roku do 21 stycznia 2014 roku 4.013 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. za łączną cenę 40.149,99 zł, tj.:

08.01.2014 r. nabył 882 sztuk akcji po cenie 8,83zł
09.01.2014 r. nabył 119 sztuk akcji po cenie 8,82zł
10.01.2014 r. nabył 900 sztuk akcji po cenie 9,31zł
10.01.2014 r. nabył 126 sztuk akcji po cenie 9,19zł
10.01.2014 r. nabył 173 sztuk akcji po cenie 9,20zł
20.01.2014 r. nabył 1000 sztuk akcji po cenie10,94zł
21.01.2014 r. nabył 813 sztuk akcji po cenie 11,37zł

Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kontakt dla inwestorów