4/2013

Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

27 stycznia 2014
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 27 stycznia 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, o nabyciu w dniu 25 października 2013 roku łącznie 1.523 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. po średniej cenie 7,22 zł za akcję.

Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kontakt dla inwestorów