13/2013

Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

28 października 2013
Betacom

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 28 października 2013 roku otrzymał zawiadomienie od Członka Zarządu Spółki, o nabyciu w dniu 28 października 2013 roku łącznie 7.893 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. po średniej cenie 7,60 zł za akcję.

Akcje zostały nabyte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kontakt dla inwestorów