17/2011

Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

6 października 2011
Betacom

Na podstawie art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Ustawa o obrocie] Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 6 października 2011 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Artura Jurskiego, Wiceprezesa Zarządu Spółki o nabyciu w dniu 4 października 2011 roku 42.107 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. za łączną cenę 315.800,00 zł.

Nabycie akcji przez Pana Artura Jurskiego nastąpiło w wyniku zawarcia umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym.

Kontakt dla inwestorów