7/2015

Nabycie akcji Spółki przez osobę zarządzającą

2 września 2015
Betacom

Zarząd Betacom S.A. informuje, iż w dniu 2 września 2015 roku otrzymał zawiadomienie, zgodnie z art.160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Członka Zarządu Spółki, o nabyciu w dniach od 28 sierpnia 2015r. do 1 września 2015r. 3.400 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Betacom S.A. na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Zgodnie z zawiadomieniem Członek Zarządu nabył w dniach:
– 28 sierpnia 2015 roku 200 akcji Spółki po cenie 10,60 zł za jedną akcję,
– 31 sierpnia 2015 roku 2.990 akcji Spółki po cenie 10,85 zł za jedną akcję,
– 1 września 2015 roku 210 akcji Spółki po cenie 10,91 zł za jedną akcję.

Kontakt dla inwestorów