6/2009

Nabycie aktywów znacznej wartości

26 marca 2009
Betacom

Na podstawie §5 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki BETACOM S.A informuje, że w dniu 25 marca 2009 roku Spółka objęła 92.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł za jedną akcję w kapitale zakładowym nowoutworzonej spółki Content Value S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 31A, które stanowią 20% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki, za łączną cenę 184.000,00 zł.

Wartość ewidencyjna ww. aktywów w księgach Betacom S.A. wynosi 184.000,00 zł i stanowić będzie długoterminową lokatę kapitałową.

Źródłem finansowania aktywów były środki własne Betacom S.A.

Aktywa zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, że stanowią 20% w kapitale zakładowym nowoutworzonej spółki Content Value S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 31A.

Content Value S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 31A zajmować się będzie produkcją oprogramowania szkoleniowego.

Kontakt dla inwestorów