7/2018

Objęcie udziałów w spółce zależnej

1 marca 2018
Betacom

Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 28 lutego 2018 roku została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Edventure Research Lab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, w związku z czym Emitent obejmie udziały w Spółce i pokryje je wkładem pieniężnym w kwocie 949.000,00 zł co jest zgodne z realizacją Umowy inwestycyjnej z dnia 12 stycznia 2018 roku, o zawarciu której Emitent informował Raportem bieżącym nr 4/2018 w dniu 15 stycznia 2018 roku.

Środki pozyskane z emisji przez Spółkę będą wykorzystane na realizację wspólnych z Emitentem celów w ramach partnerstwa technologicznego polegających m.in. na działalności badawczej i rozwojowej, w szczególności w zakresie oprogramowania wykorzystywanego przy analizie i interpretacji wyników diagnoz badań stosowanych w programach terapii dzieci autystycznych.

Kontakt dla inwestorów