2/2016

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A.

6 kwietnia 2016
Betacom

Zarząd BETACOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142065 (dalej również „Spółka”), na podstawie art. 395 i 399 § 1, w związku z art. 402 1 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „WZ”) na dzień 5 maja 2016 r., na godzinę 14.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A.

Porządek obrad:

1) Otwarcie obrad.
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu.
8) Ustalenie wynagrodzenia Członków Komitetów wewnętrznych powołanych przez Radę Nadzorczą.
9) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej, zatwierdzenie dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej
10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji powołanych Członków Rady Nadzorczej.
11) Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu.

Załącznik_do_RB_2.2016_Ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZA_5_maja_2016r.PDF

Załącznik_do_RB_2.2016_Projekty_uchwał_NWZA_5_maja_2016r.PDF

Kontakt dla inwestorów