4/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Betacom S.A. na dzień 20 kwietnia 2017 r.

21 marca 2017
Betacom

Działając zgodnie z art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd BETACOM Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142065 (dalej również „Spółka”), na podstawie art. 398 i 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.) kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „WZ”) na dzień 20 kwietnia 2017 r., na godzinę 1400, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad;
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej;
6) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu;
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokooptowanego Członka Rady Nadzorczej;
9) Zamknięcie obrad.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów