18/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 20 lipca 2017 r.

23 czerwca 2017
Betacom

Na podstawie § 38 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Działając zgodnie z art. 395, 399 § 1 i art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), Zarząd Betacom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142065 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Betacom Spółka Akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 20 lipca 2017 r. o godzinie 1500 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz z oceny działalności Zarządu w ubiegłym roku obrotowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ostatni rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
13. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu informacji i analizy Rady Nadzorczej i Zarządu dotyczącej zasadności wprowadzenia w Spółce możliwości uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.

Dokumenty

Do pobrania

Kontakt dla inwestorów